Menu Majątek spółki   Szukaj
   
Witamy
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działalnosci
Struktura własnosci
Majatek spółki

Rejestr Zmian
Redakcja
Instrukcja korzystania
KAPITAŁ SPÓŁKI
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.251.000 zł i dzieli sie na 26.502 udziały o wartości nominalnej po 500 zł.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4) pozostałe kapitały rezerwowe,
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

Aktywa trwałe: 10.942 tys. zł
Aktywa obrotowe: 18.199 tys. zł
Aktywa ogółem: 29.141 tys. zł

Kapitał własny: 13.608 tys. zł
w tym:
Kapitał podstawowy: 13.251.000,00 zł
Kapitał zapasowy: 2.500.000,00 zł
Kapitał rezerwowy: 0,00 zł
Zysk netto: 88 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 15.533 tys. zł
Pasywa ogółem: 29.141 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 31.876 tys. zł
 
   

Autor:
Marcin Grzelak

Data utworznia:
01-10-2003

Data ostaniej modyfikacji:
07-11-2008

Wyswietleń strony:
4704